QUARTALSPROGRAMM

Ausstellung Ausstellung Kinder/Jugend
13.05.2018 - 07.10.2018

Papier Global 4
Internationale Papierkunst Triennale 2018
13.05.2018 - 07.10.2018

Global Paper 4
International Triennale of Paper Art 2018
04.06.2018 - 05.10.2018

Papier Quartier (hoch 4)
Kinder-/Schulprogramm zur Ausstellung Papier Global 4